Jogi nyilatkozat

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. és a Max & Future Kft. fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezik arról, hogyan kezelhetjük az Ön adatait. Kérjük, ismerkedjen meg adatkezelési gyakorlatunkkal, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel!

Személyes adatok és felhasználásuk

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

„A gépjárművezetők, illetőleg a vezetési jogosultságot igénylők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák, észlelési, döntési és cselekvési készségek témakörében, a járművezetéshez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának és folyamatos megújításának képességéhez kapcsolódó tananyagok, módszertani útmutatók elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, a közlekedésre nevelés oktatási anyagainak felhasználása, hozzáférésének biztosítása önállóan feldolgozható digitális formában ” megnevezésű programban (a továbbiakban: Program) való részvétel során, az E-Educatio Információtechnológia Zrt. és a Max & Future Kft. (a továbbiakban: Szolgáltatók) szolgáltatásának igénybevételéhez Önnek személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. A Programban való részvétel, és az ennek során alkalmazott zárt rendszerű, távoktatási képzésmenedzsment rendszer (LMS, v. Rendszer), valamint az Unipoll Kérdőívszerkesztő Rendszer használatának lehetővé tétele érdekében a következő adatait kérhetjük: neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. Az Ön adatszolgáltatása önkéntes.

A Programban való részvételhez megadott adatait a Szolgáltatók az Ön hozzájárulása alapján, az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, a Programban való részvételnek lehetővé tétele érdekében, a kért szolgáltatás nyújtása, teljesítése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelik. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. A Programban részt vevő, 14. életévét be nem töltött kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen személy adatszolgáltatásához és személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulást a nevében kizárólag a törvényes képviselője adhat. A 14. életévét betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy adatszolgáltatásához és személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruláshoz a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A Programban való részvételhez szükséges regisztráció során az Szolgáltatóknak nincs lehetősége a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, erre tekintettel a Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a hozzájárulás jogszabályoknak való megfeleléséért.

Adatszolgáltatás, adat megosztása harmadik féllel

A Szolgáltatók az Ön személyes adatait „A gépjárművezetők, illetőleg a vezetési jogosultságot igénylők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák, észlelési, döntési és cselekvési készségek témakörében, a járművezetéshez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának és folyamatos megújításának képességéhez kapcsolódó tananyagok, módszertani útmutatók elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, a közlekedésre nevelés oktatási anyagainak felhasználása, hozzáférésének biztosítása önállóan feldolgozható digitális formában ” megnevezésű program teljesítése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára továbbítják.

A Szolgáltatók további harmadik személyeknek az Ön személyes adatait az Ön kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – a kötelező adatszolgáltatás esetén kívül – nem továbbítják.

A Szolgáltatók az általuk kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem élnek vissza.

Kötelező adatszolgáltatás

A Szolgáltatók a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet hatálya alá tartozó képzés során, a rendelet alapján kötelesek az Ön képzésének elvégzésével kapcsolatos adatait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára továbbítani.

Előfordulhat továbbá, hogy a Szolgáltatóknak jogszabályi előírás alapján át kell adniuk az Ön személyes adatait hatóságok vagy kormányzati szervek részére. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ez nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. A Szolgáltatók a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Információküldés, üzenetek

A Szolgáltatók a Rendszerbe feltöltésre kerülő új tananyagokkal kapcsolatos kommunikáció céljából használhatják az adatokat, és jogosultak az új tananyagokkal kapcsolatban a használó személyek részére, az önkéntesen megadott e-mail címükre tájékoztató hírlevelet küldeni. A címzettek ezt bármikor jogosultak a Szolgáltatókhoz eljuttatott nyilatkozatukkal megtiltani.

Cookie-k használata a weboldalon

A Szolgáltatók „cookie”-kat használnak a weboldalon, amelyek segítségével jobban megérthetik a felhasználók viselkedését, megtudhatják, hogy a szolgáltatás és a kapcsolódó weboldalak látogatói azok mely részeit tekintették meg, továbbá javíthatják és mérhetik a szolgáltatás hatékonyságát. Ön vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban nem garantálhatjuk, hogy a cookie-k nélkül is tudja majd használni weboldalunk minden szolgáltatását.

A személyes adatok megőrzése, tájékoztatáskérés az adatkezelésről, az érintettek jogai és érvényesítésük, jogorvoslati lehetőség

Az Ön személyes adatait a Szolgáltatók a Programban való részvétel, és a szolgáltatásaik igénybevételével összefüggésben, a jogszabályokban előírt időtartamig kezelik.

Önnek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania a Szolgáltatók által Önről nyilvántartott adatokat. Kérelmezheti a Szolgáltatóknál a személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az adatkezelés során tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá – adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatókhoz, mint adatkezelőkhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelés során Ön kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – a törlését vagy zárolását. A személyes adatok törlése, illetve zárolása gátolja az LMS és Unipoll Rendszer használatát. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

A Szolgáltatók az adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourg-ban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően végzik.

A Szolgáltatók minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesznek a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltatók a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárolnak olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szánnak.

A Szolgáltatók minden szükséges intézkedést megtesznek az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általuk kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

A Szolgáltatók időnként frissíthetik a szolgáltatással kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozatot. Jelentősebb módosítás esetén a frissített Adatvédelmi nyilatkozat mellett értesítést is közzéteszünk webhelyünkön.

  • Budapest, 2017.
  • E-Educatio Információtechnológia Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.)
  • Max & Future Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.)